Regulamin usług odzyskiwania danych:1. Klauzule ogólne

1.1. Niniejsza umowa określa zasady świadczenia usług odzyskiwania danych przez firmę JKRecovery.

2. Odpowiedzialność i zobowiązania

2.1. JKRecovery nie bierze na siebie odpowiedzialności za defekty ukryte nośnika, które mogą ujawnić się podczas analizy, ani za pogorszenie stanu nośnika podczas przeprowadzanych działań. JKRecovery nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośnika powstałe podczas transportu. Nie ponosimy także odpowiedzialności za utratę gwarancji na nośnik po procesie odzyskiwania danych.

2.2. JKRecovery nie jest odpowiedzialna za legalność informacji, programów, plików czy dokumentów zawartych na przekazanych nośnikach ani za uszkodzenia nośników wynikłe z awarii lub wad ukrytych, które mogą ujawnić się w trakcie diagnostyki lub procedury odzyskiwania danych. JKRecovery nie będzie stroną sporów sądowych z uwagi na dostęp do danych zawartych na powierzonym nośniku.

3. Prawa Zamawiającego

3.1. Zamawiający deklaruje, że jest właścicielem danych zawartych na dostarczonym nośniku lub może udokumentować swoje prawo do ich przetwarzania.

3.2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie informacji zawartych na nośniku w celu ich odzyskania – uprawnia tym samym firmę JKRecovery do sprawdzenia sprawności, spójności danych poprzez wgląd w ich zawartość. Dane te są u nas całkowicie bezpieczne nie będą udostępniane, powielane, przetwarzane po ich przekazaniu klientowi.

3.3. Zamawiający jest świadomy, że przedstawiony na stronie internetowej JKRecovery cennik nie stanowi oferty w sensie prawnym.

3.4. Zamawiający zgadza się na podjęcie próby odzyskania danych przez firmę JKRecovery.

3.5. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie informacji przez firmę JKRecovery w celu przeprowadzenia diagnostyki i procesu odzyskiwania danych.

4. Tryby diagnostyki i odzyskiwania danych

4.1. JKRecovery oferuje usługę odzyskiwania danych w trybie normalnym oraz trybie ekspresowym.

4.2. JKRecovery udostępnia dwie opcje diagnostyki: standardową (do 10 dni roboczych) oraz ekspresowy (rozpoczęcie prac natychmiast po otrzymaniu nośnika, przez całą dobę po zaksięgowaniu opłaty).

5. Odzyskiwanie danych

5.1. Po wstępnej diagnozie nośnika klient decyduje pozytywnie lub rezygnuje z procesu odzyskiwania danych.

– *wstępna diagnoza oznacza – w przypadku nośników uszkodzonych mechanicznie, elektronicznie poinformowanie klienta o rodzaju uszkodzenia bez generowania kosztów dla obu stron. W przypadku nośników z uszkodzoną SA (strefa serwisowa), uszkodzonym oprogramowaniem sterującym itp. uszkodzeń bez generowania kosztów części zamiennych klient otrzymuje listę danych możliwych do odzyskania i na jej podstawie podejmuje decyzję.

5.2. Diagnoza wstępna nośnika jest bezpłatna (*nie dotyczy telefonów) przy decyzji pozytywnej lub płatna przy decyzji negatywnej zgodnie z cennikiem.

5.3. Po otrzymaniu diagnozy klient ma 7 dni roboczych na podjęcie decyzji odnośnie procesu odzyskiwania danych.

5.4. Przy braku kontaktu ze strony klienta dane są bezpowrotnie kasowane z naszych zasobów po 14 dniach roboczych. Od 15-go dnia naliczamy opłatę za magazynowanie w wysokości 5zł netto / 6.15zł brutto za każdy rozpoczęty dzień. Po upływie 6msc nośnik przechodzi na własność firmy JKRecovery.

5.5. Diagnoza pełna nośnika dotyczy sytuacji w której aby sprawdzić możliwość odzyskania danych należy wymienić jakiekolwiek części. W tym przypadku możemy wymagać przedpłaty za tzw. dawców. Dawców kupujemy / używamy tylko wtedy gdy nośnik „rokuje” na pozytywny finał ale nie możemy go zagwarantować – opłata za dawcę jest bezzwrotna.

6. Opłaty za usługi i płatności

6.1. Koszty usług odzyskiwania danych są wstępnie określone w cenniku firmy JKRecovery.

6.2. Zamawiający zobowiązuje się uiścić opłatę za usługę najpóźniej w dniu odbioru lub przed przekazaniem danych.

7. Poufność informacji i odpowiedzialność

7.1. JKRecovery gwarantuje poufność przekazywanych nośników oraz danych i zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej.

7.2. JKRecovery zobowiązuje się zachować poufność dotyczącą informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usług oraz do nieujawniania faktu korzystania przez zamawiającego z usług firmy.

8. Klauzule końcowe

8.1. Niniejsza umowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Polski.

8.2. Wszelkie spory, które nie zostaną załatwione drogą polubowną, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby firmy JKRecovery.

9. Dane adresowe

JKRecovery.pl – odzyskiwanie danych – Jan Kobiela
ul. Grota Roweckiego 42/17
43-100 Tychy
kontakt@jkrecovery.pl
tel: 510488555

NIP: 646-277-33-20, REGON: 386480794

10. Tryby postępowania reklamacyjnego

Reklamacje związane ze świadczeniem usługi odzyskiwania danych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem serwisu Internetowego Usługobiorca może składać na przykład:

pisemnie na adres: JKRecovery.pl – odzyskiwanie danych – Jan Kobiela, ul. Grota-Roweckiego 42/17, 43-100 Tychy;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jkrecovery.pl;

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.